ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Arborétum Bor Korlátolt Felelősségű Társaság

(rövidített neve: Arborétum Bor Kft.; székhelye: 9400 Sopron, Füredi sétány 11. szám; cégjegyzékszáma: 08-09-031209 vezetve a Győri Törvényszék cégbírósága által; statisztikai számjele: 27033560-4725-113-08; adószáma: 27033560-2-08; a továbbiakban: Adatkezelő)

 

 

 1.  

1.1.      Az Adatkezelő jelen dokumentumban (a továbbiakban: Szabályzat) rögzíti az általa alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi szabályokat. A Szabályzat célja, hogy biztosítsa az adatvédelem jogszabályi elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

            Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy amennyiben nem értenek egyet a jelen Szabályzatban foglaltakkal, vagy bizonytalanok ezek elfogadhatóságával kapcsolatban, úgy abban az esetben ne használják a Honlapot, és ne adják meg adataikat az Adatkezelő részére.

1.2.      A Szabályzat megalkotásakor az Adatkezelő különösen, de nem kizárólagosan a következő jogszabályokat vette figyelembe:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a továbbiakban: )
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: )
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: )
 • évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számtv.)

1.3.      A Szabályzat hatálya az Adatkezelő által a https://drink4u.hu című honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül folytatott kereskedelmi tevékenység során az Adatkezelő által megszerzett adatok kezelésére terjed ki.

1.4.      Eltérő rendelkezés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki a következőkre:

 1. a Honlapon hirdető, vagy azon egyéb okból (pl. bármely szolgáltatás nyújtása miatt, stb.) megjelenő harmadik fél által végzett adatkezelésekre;
 2. azon harmadik felekre (és az általuk működtetett weboldalak adatkezeléseire), amelyekre a Honlapon elhelyezett valamely hivatkozás (link) mutat.
 3. azon harmadik fél adatkezeléseire, amely személyektől az érintett a Honlapról bármely formában (pl. hírlevél, reklám, tájékoztató, stb.) értesült.

1.5.      Az Adatkezelő kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa, amely esetben a módosítást, annak hatályba lépése előtt megfelelő időben a Honlapon közzéteszi.

 

Fogalommeghatározások

2.

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ez alapján tehát személyes adatnak minősül például az érintett neve, lakcíme, számlázási neve, számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe is, de bármely olyan adat is, amely alapján az érintett magánszemély azonosítható.
 2. érintett”: az a természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelés érinti. E szabályzat alkalmazásában az „érintett” kifejezés gyakorlatilag a Honlap magánszemély felhasználóit jelenti.
 3. adatkezelés”: a személyes adatokkal végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása, összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése, és az azokba való betekintés is.
 4. adatkezelő”: a személyes adatokkal adatkezelési tevékenységet végző személy, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 5. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 7. Honlap”: az Adatkezelő által működtetett, https://drink4u.hu című honlap. Amennyiben az érintett az adatait az Adatkezelő Facebook oldalán keresztül juttatja el az Adatkezelő részére, úgy az ilyen adatok kezelésére az Adatkezelő a jelen szabályzat rendelkezéseit alkalmazza a Honlapon keresztül megadott adatokkal megegyező módon. Az Adatkezelő Facebook oldalának címe: https://www.facebook.com/drink4uwebaruhaz/

 

 1. E Szabályzat alkalmazásában az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő):

Arborétum Bor Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített neve: Arborétum Bor Kft.

székhelye és postai címe: 9400 Sopron, Füredi sétány 11. szám

cégjegyzékszáma: 08-09-031209, vezetve a Győri Törvényszék cégbírósága által

statisztikai számjele: 27033560-4725-113-08

adószáma: 27033560-2-08

E-mail címe: info@drink4u.hu

Telefonszáma: 0036 30 155 6733

            Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett székhelyű, és működő gazdasági társaság.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz tekintettel arra, hogy a GDPR alapján erre nem köteles.

 

 1. Az Adatkezelő működteti a Honlapot, amelyen keresztül különböző termékeket értékesít a vevők részére.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

5.

5.1.     

 1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését mindenkor jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezi.
 2. Az Adatkezelő a személyes adatokat gyűjtése csak a jelen Szabályzatban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli, és azokat soha nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és minden esetben csak a szükséges adatokat kezeli.
 4. A kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek. E körben az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy a megrendelt termékekre vonatkozó adásvételi szerződés eredményes teljesítése érdekében az érintett az adatait minden esetben pontosan adja meg, és azokat rendszeresen vizsgálja felül!
 5. Az adatkezelő a személyes adatokat oly módon tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 6. A személyes adatok kezelését az Adatkezelő oly módon végezi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5.2.      Az Adatkezelő felelős az 5.1. pontnak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

 1.  

6.1.      Az Adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag a következő jogalapok valamelyikének fennállása esetén kezeli:

 1. a) Amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. [GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont]

Az érintett az adatait saját, önkéntes döntése alapján adja meg az Adatkezelő részére, az Adatkezelő az érintett személyes adatait csak az érintettől szerzi be, azokat más forrásból nem gyűjti. Az Adatkezelő, mint eladó csak az érintett adati birtokában tudja az érintett, mint vevő megrendelését teljesíteni.

 1. b) Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. [GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont]

A Honlapon keresztül a Vevő termékeket vásárolhat az Adatkezelőtől, mint eladótól. Annak érdekében, hogy az Adatkezelő a megrendelés alapján létrejövő szerződést teljesíteni tudja szükséges az érintett adatainak megadása az Adatkezelő részére.

 1. c) Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. [GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont]

A vonatkozó jogszabályok előírásai alapján az Adatkezelő az érintett részére számlát állít ki az érintett vásárlásához kapcsolódóan, amelyhez szükséges az érintett adatainak megadása. Emellett az Adatkezelő 18 éven aluli személy szeszesital rendelését nem teljesítheti, ezért szükséges az érintett részéről az arra vonatkozó nyilatkozat (adat) megadása, hogy a 18. életévét már betöltötte-e.

 1. d) Az adatkezelés az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. [GDPR 6.cikk (1) bekezdés d) pont]

Az Adatkezelő, mint eladó és az érintett, mint vevő közötti, az adásvétellel kapcsolatos esetleges jogviták rendezése, jogi igények érvényesítése érdekében szükséges az érintett adatainak megadása.

 1. e) A Honlapot megnyitó érintett IP címét az Adatkezelő a Honlapon keresztül nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódóan – az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez, továbbá a Honlap jogellenes felhasználása és/vagy a jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében az érinett külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

6.2.     

6.2.1.   Ha e Szabályzat eltérően nem rendelkezik a Honlapon keresztül történő vásárlás sikeres lebonyolításához szükséges az érintett adatainak önkéntes megadása, mivel az Adatkezelő az érintett megrendelését (tehát az az alapján létrejövő szerződést) csak ezek birtokában tudja teljesíteni, a megrendelt termékeket csak ezek révén tudja az érintett részére, vagy az érintett által megjelölt harmadik személy részére kiszállítani, s csak ezek által tud az érintett részére számlát kiállítani, vele kapcsolatot tartani a szerződéssel összefüggésben.

A 6.1. pontban foglaltak alapján az Adatkezelő adatkezelésének céljai a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a), b), c) és f) pontjai alapján:

 1. A Honlapon keresztül történő vásárlás lebonyolítása, a szerződés előkészítése, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének biztosítása;
 2. az érintett azonosítása;
 3. kapcsolattartás az érintettel;
 4. tájékoztatás nyújtása az érintett részére a szerződéses jogokkal, kötelezettségekkel, és az adatkezeléssel kapcsolatban;
 5. az adásvétellel, valamint a termék kiszállításával kapcsolatos számlázás;
 6. az adásvétellel kapcsolatban az Adatkezelőt megillető jogok és kötelezettségek gyakorlásának biztosítása;
 7. az érintett jogainak védelme;
 8. az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.

6.2.2.   Az érintett ugyancsak önkéntesen hozzájárulhat, hogy az Adatkezelő az érintett részére elektronikus úton (e-mail, SMS, Facebook Messenger útján) reklámcélú hírlevelet küldhessen a Honlapon keresztül folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban.

A hírlevelek küldéséhez történő hozzájárulási lehetőséget az Adatkezelő minden mástól elkülönítetten tünteti fel a Honlapon, az ilyen hozzájárulás megadása azonban nem feltétele sem a Honlap használatának, sem az azon keresztül történő vásárlásnak.

Az e pontban foglaltak jogalapja a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja és a Grtv. 6.§ (1) bekezdésében megjelölt önkéntes, előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulás az érintett részéről, aminek hiányában az Adatkezelő hírlevelet nem küld.

Az e pont szerinti hozzájárulást az érintett bármikor jogosult azonnali hatállyal visszavonni az Adatkezelő bármely, a 3. pontban feltüntetett elérhetőségére (e-: info@drink4u.hu postai cím: 9400 Sopron, Füredi sétány 11. szám) küldött írásbeli nyilatkozattal, mely esetben az Adatkezelő a továbbiakban nem küld hírlevelet az érintett részére.

6.2.3.   Ha e Szabályzat eltérően nem rendelkezik, az Adatkezelő kizárólag az érintett által megadott adatokat, illetve a Honlapon keresztül leadott megrendeléssel kapcsolatos adatokat kezeli, az Adatkezelő tehát az érintettel kapcsolatban személyes adatot más forrásból nem gyűjt, nem kezel.

6.3.      A Honlapon keresztül az érintett, mint vevő, akár regisztrációt követően, akár regisztráció nélkül vásárolhat. Az adatok megadása, így a regisztráció is önkéntes az érintett részéről.

Az Adatkezelő azonban felhívja az érintett figyelmét, hogy egyes adatok megadásának elmaradása azt eredményezheti, hogy az adásvételi szerződés nem jön létre az Adatkezelő, valamint az érintett között, illetve az érintett nem tud regisztrálni a Honlapon.

6.4.      A regisztráció nélküli vásárlási lehetőséget választó érintettől az Adatkezelő a következő adatok megadását kéri a megrendelés leadása során:

 1. Név (vezetéknév, ), illetve cégnév*
 2. e-mail cím
 3. telefonszám (Ennek megadása nem feltétlenül szükséges a megrendelés teljesítéséhez, a megrendelt termékek kiszállítását, vagy a megrendeléssel kapcsolatos esetleg problémák jelzését azonban megkönnyíti.)
 4. számlázási név (vezetéknév, keresztnév)
 5. számlázási cím
 6. szállítási név (Ennek megadása csak akkor szükséges, ha eltér a számlázási névtől.)
 7. szállítási cím (Ennek megadása csak akkor szükséges, ha eltér a számlázási címtől.)
 8. cég adószáma (A magánszemély vevő az adóazonosító jelét nem kell, hogy megadja, azt az Eladó nem kéri!)
 9. megjegyzés a megrendeléshez (Ez nem kötelezően megadandó, pusztán csak lehetőség.)

6.5.      A regisztrációval történő vásárlási lehetőséget választó érintettől az Adatkezelő a következő adatok megadását kéri a regisztráció, illetve a megrendelés leadása során:

 1. Név (vezetéknév, keresztnév), illetve cégnév
 2. e-mail cím
 3. telefonszám (Ennek megadása nem feltétlenül szükséges a megrendelés teljesítéséhez, a megrendelt termékek kiszállítását, vagy a megrendeléssel kapcsolatos esetleg problémák jelzését azonban megkönnyíti.)
 4. számlázási név
 5. számlázási cím
 6. szállítási név (Ennek megadása csak akkor szükséges, ha eltér a számlázási névtől.)
 7. szállítási cím (Ennek megadása csak akkor szükséges, ha eltér a számlázási címtől.)
 8. cég adószáma (A magánszemély vevő az adóazonosító jelét nem kell, hogy megadja, azt az Eladó nem kéri!)
 9. megjegyzés a megrendeléshez (Ez nem kötelezően megadandó, pusztán csak lehetőség.)
 • (Ami kizárólag nem visszafejthető módon kerül tárolásra.)

6.6.      A Honlapra regisztrált érintettek a Honlapra az e-mail címük és a jelszavuk megadásával tudnak belépni.

6.7.     

6.7.1.   Az Adatkezelő a 6.4.-6.5. pontokban megjelölt adatokon kívül az érintett részéről kéri annak megjelölését a Honlapon keresztül, hogy az érintett a 18. (tizennyolcadik) életévét már betöltötte-e. Ennek megadása azért szükséges, mert 18 éven aluliak részére szeszes italt az Adatkezelő – a hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel – nem értékesít, az ő megrendeléseiket nem teljesíti.

Az e pontban jelzetten kívül az érintett életkorának pontosabb meghatározását az Adatkezelő nem kéri.

Amennyiben az érintett a Honlapon azt jelzi, hogy a 18. (tizennyolcadik) életévét még nem töltötte be, úgy az Adatkezelő az ilyen érintett személyes adatait nem rögzíti, azokat nem kezeli tekintettel arra, hogy velük szerződést nem köt.

6.7.2.   A Honlapon keresztül történő vásárlással kapcsolatban az Adatkezelő a 6.4.-6.5., és 6.7.1. pontokban megjelölt adatokon kívül rögzíti és ezáltal kezeli a következő adatokat:

 1. a vásárolt termék cikkszáma,
 2. a vásárlás időpontja,
 3. az érintett IP címe,
 4. a regisztrált érintett online azonosítója.

6.7.3.   Amennyiben az érintett az adatait nem a Honlapon, hanem egyéb módon (pl. Facebook, Facebook Messenger, e-mail, stb.) adja meg az Adatkezelő részére, úgy az ily módon megadott adatokra szintén vonatkoznak a jelen Szabályzat rendelkezései.*

6.8.      Az e Szabályzatban megjelölteken kívül az Adatkezelő személyes adatokat nem kezel. Amennyiben a személyes adatokat az Adatkezelő az e Szabályzatban meghatározott céloktól eltérően kívánná felhasználni, úgy ennek érdekében erről előzetesen az érinttet megfelelően tájékoztatja, és csak az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása esetén kezdi meg az eltérő célú felhasználást.

6.9.      Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

A Honlapon keresztül történő vásárlás lebonyolítása során az érintett részéről szükséges annak külön és kifejezett megjelölése, hogy e Szabályzatot megismerte és elfogadja. Ennek elmaradása esetén az Adatkezelő és az érintett között a szerződés nem jön létre, az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem rögzíti, azokat nem kezeli, mindez azonban azzal jár, hogy az Adatkezelő az érintett megrendelését nem tudja teljesíteni.

6.10     Az érintett jogosult arra, hogy az adatainak kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

            Amennyiben az érintett az Adatkezelő részére az adatainak kezelésére adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, úgy az erre vonatkozó írásbeli kérelmét az Adatkezelő 3. pontban megjelölt postai címére, vagy e-mail címére köteles megküldeni. (e-mail: info@drink4u.hu postai cím: 9400 Sopron, Füredi sétány 11. szám)

6.11.    Az Adatkezelő különleges személyes adatot soha nem kér az érintettől és ilyen adatot soha nem kezel.

6.12.    Mivel az Adatkezelőnek nincsenek arra vonatkozó ellenőrzési jogkörei, amivel az érintett adatainak helyességét meg tudná állapítani, így az adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személyt terheli a felelősség. Ez a rendelkezés nem érinti az érintett 8-14. pontok szerinti jogait.

 

 1.  

7.1.      Az Adatkezelő elősegíti az érintett 8-14. pontok szerinti jogainak a gyakorlását.

7.2.      Ha azok a célok, amelyekből az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az Adatkezelő általi azonosítását, az Adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen a GDPR-nak.

7.3.      Ha a 7.2. pontban említett esetekben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a 8-14. pontok nem alkalmazandók, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy az említett pontok szerinti jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

7.4.      A 7.3. pontban említett esetekben az Adatkezelő az érintett 8-14. pontok szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

7.5.      Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 8-14. pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

7.6.      Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.7.      Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos információkat, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen köteles az érintett részére biztosítani.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

7.8.      Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az érintett jogai

 1. Az érintett hozzáférési joga

8.1.      Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

8.2.      Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az e pontban említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

            Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

10.1.    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

10.2.    Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és 10.1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatok törlését.

10.3.    A 10.1. és 10.2. pontok nem alkalmazandók:

 1. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl. ha a személyes adatokra az Adatkezelő és az érintett közötti szerződésből fakadó jogi igények érvényesítése miatt van szükség, stb.).

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

11.1.    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.2.    Ha az adatkezelés a 11.1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

11.3.    Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a 11.1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

            Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja őt e címzettekről.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

13.1.    Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (tehát jogos érdekre való hivatkozáson) alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

13.2.    Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. (Lásd 6.2.2. pont)

13.3.    Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (Lásd 6.2.2. pont)

13.4.    A 13.1. és 13.2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

 1. Az adatkezelő feladatai

14.1.    Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályokkal és e Szabályzattal összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

14.2.    Az Adatkezelő mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

14.3.    Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

15.

15.1.    Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban meghatározott követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

15.2.    Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti, vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

 1.  

16.1.    Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 2. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.

16.2.    A 16.1. pontban foglaltak vonatkozásában az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, az adatok elvesztésének, jogellenes nyilvánosságra kerülésének megakadályozása érdekében. Így megfelelő eszközöket alkalmaz a szoftverek, és hardverek biztonságos védelme, az adatok biztonsági mentése, a vírusvédelem érdekében.

 

 1.  

17.1.    Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

17.2.    Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 1.  

18.1.    Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy a Honlap ún. cookie-kat alkalmaz a használat során a hatékony és modern felhasználói élmény nyújtása, a Honlap fejlesztése, a Honlapon történő navigáció, a Honlap funkciói használatának megkönnyítése, a Honlap használatával kapcsolatos információgyűjtés, a Honlapot használó felhasználók azonosítása, megkülönböztetése, a Honlapon végzett tevékenységek nyomonkövetése érdekében.

A cookie kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Előfordulhat, hogy az érintett böngészője a cookie-k közül néhányat, vagy akár mindet tárolja.

            A cookie-k több fajtája ismert, így például:

 1. Preferenciák: Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyek megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például a felhasználó által beállított nyelvet vagy felhasználó tartózkodási régióját módosító információkat. E cookie-k segítségével a szöveg méretét, a betűtípust, valamint a weboldalak egyéb részeit is személyre lehet szabni. A preferenciákat tároló cookie-kban lévő információk hiányában a webhely kevésbé gördülékenyen működhet, de ez nem akadályozza meg a működését.
 2. Biztonság: A folyamatokat tároló cookie-k elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását, például megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen cookie-k nélkül a webhely nem működik megfelelően.
 3. Hirdetés: A cookie-kat használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
 4. Munkamenet állapota: A webhelyek gyakran arról gyűjtenek információkat, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba az adott webhellyel. Ez magában foglalhatja a felhasználók által leggyakrabban meglátogatott oldalakat, vagy azt, hogy a felhasználók milyen hibaüzenetet kapnak bizonyos oldalakon. Ezeket az úgynevezett „munkamenet-állapotot jelző cookie-kat” arra használják, hogy a még jobb böngészési élmény biztosítása érdekében szolgáltatásokat továbbfejlesszék. Az ilyen cookie-k letiltása vagy törlése esetén nem válik a webhely használhatatlanná.
 5. Google Analytics: A Google Analytics a Google elemzőeszköze, amely abban segít a webhelyek és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics által a Google-szolgáltatásokban gyűjtött adatai – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználhatók arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

18.2.    Az Adatkezelő a cookie-kat arra használja fel, hogy a Google és a Facebook szolgáltatások révén az érintett részére, emberi beavatkozás nélkül történő adatkezelés révén reklámokat jelenítsen meg.

Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészőjében (az adott böngészőtől függő helyen, de jellemzően az adatvédelmi menüpontban). Az érinett tudomásul veszik, hogy a cookie-k alkalmazásának tiltásával a Honlap működése nem teljes értékű.

18.3.    A cookie-k vonatkozásában az érintett bővebb információkhoz juthat a következő helyekről:

            https://www.google.com/policies/technologies/types/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

            https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

            https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

Adattovábbítás

 1.  

19.1.    Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy egyes tevékenységek elvégzése, szolgáltatások nyújtása érdekében az érintett egyes adatait a 19.2. pontban meghatározott adatfeldolgozók részére továbbítja.

19.2.    Amennyiben az érintett a Honlapon keresztül történő vásárlás során jelen Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, úgy ezzel egyúttal hozzájárul, hogy:

 1. a) Az érintett által megrendelt termékek kiszállítása, illetve a visszáru kezelése érdekében az érintett nevét, szállítási címét, szállítási nevét, e-mail címét, az érintett által fizetendő összeg megjelölését, s ha azt az érintett megadta, akkor telefonszámát is továbbítsa az Adatkezelő a kiszállítást végző adatfeldolgozó részére, feltéve, hogy az érintett a terméket kiszállítás útján kívánja átvenni.

            A kiszállítást végző adatfeldolgozó adatai: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.; info@gls-hungary.com; általános szerződési feltételei: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetele; adatkezelési tájékoztatója: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyza. *

 1. b) Az érintett által megrendelt termékek vételárának, és az esetleges járulékos költségeknek (pl. szállítási díj) megfizetése érdekében, az érintett által választott fizetési módozatnak megfelelően, az érintett által megadott személyes adatok és az érintett által fizetendő összeg megjelölését továbbítsa az Adatkezelő a következő adatfeldolgozók részére:
 2. Barion Payment Zrt. (Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.; Cégjegyzékszám: 01-10-048552; általános szerződési feltételei és adatkezelési szabályzata: https://www.barion.com/hu/jogi-informaciok/)
 3. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

jogi információk: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=hu_HU

adatvédelmi rendelkezések: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU).

 1. c) Az érintett vásárlásáról történő számlakiállítás érdekében az Adatkezelő az érintett nevét, számlázási nevét, email címét, címére vonatkozó adatokat: ország, irányítószám, település, kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó; adószámát továbbítsa a következő adatfeldolgozó részére:

            Billingo Technologies Zrt. (Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet; E-mail: hello@billingo.hu; Cégjegyzékszám: 01-10-140802; Adószám: 27926309-2-41, Tárhelyszolgáltató adatai: Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) A számla kiállítása az itt megnevezett harmadik fél által működtetett online számlázó rendszeren keresztül történik, amelynek elérhetősége: https://www.billingo.hu/; általános szerződési feltételek: https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek; adatkezelési tájékoztató: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato).

 1. d) Az érintett vásárlásáról szóló számlákat, és ezáltal az azon feltüntetett 19.2.c) pont szerinti adatokat az Adatkezelő könyvelését végző következő adatfeldolgozó részére továbbítsa: Centrum Audit Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Ógabona tér 44-46.; Adószám: 13931702208; info@centrumaudit.hu)
 2. e) Az érintett által az Adatkezelő részére megadott adatokat remarketing valamint üzleti elemzés célból, látogatói tevékenység követése, statisztikai elemzések készítése, kereső optimalizálás érdekében továbbítsa – a Google Ads, és a Google Analytics eszközök révén – a következő adatfeldolgozó részére:

Google Ireland Limited

(Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország);

általános szerződési feltételek: https://policies.google.com/terms?hl=hu; adatvédelmi rendelkezések: https://policies.google.com/privacy?hl=hu)

Google Ads: https://ads.google.com/intl/hu_HU/home/

Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

 1. f) Az érintett által az Adatkezelő részére megadott adatokat remarketing célból, látogatói tevékenység követése, statisztikai elemzések készítése továbbítsa – a Facebook-képpont eszköz révén – a következő adatfeldolgozó részére: Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Írország)

                        adatvédelmi rendelkezések: https://www.facebook.com/privacy/explanation

felhasználási feltételek: https://www.facebook.com/legal/terms

 1. g) : MVPS LTD.; (Patron 6, Sunnywise Court, Flat 101, Larnaca, 6051, Cyprus; https://www.mvps.net/; szerződési feltételek: https://www.mvps.net/terms-and-conditions; adatkezelési szabályok: https://www.mvps.net/privacy-policy.

19.3.    Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy a 19.2. pontban feltüntetett adatfeldolgozók adatokkal kapcsolatos tevékenységére a saját adatkezelési szabályzataik érvényesek.       

 

Az adatkezelés időtartama

 1.  

20.1.    Az Adatkezelő – ha jelen Szabályzat eltérően nem rendelkezik, vagy ha jogszabály ettől eltérő időtartamú adatkezelésre nem kötelezi, illetve nem jogosítja fel – az érintett adatait azok megadásától számított 0,5 (fél)   kezeli.

20.2.    A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), az Adatkezelő legalább 8 (nyolc) évig köteles olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Erre tekintettel az Adatkezelő az e pontban megjelölt dokumentumokban szerepelő adatokat az ugyancsak itt meghatározott időtartamig kezeli.

20.3.    Az érintett hírlevélről történő leiratkozása esetén törli az érintett személyes adatait is a nyilvántartásából, kivéve ha az adatok kezelését egyéb ok (pl. szerződés teljesítése, követelés érvényesítése, vagy a 19.2. pontban megjelölt eset, stb.) továbbra is megalapozza.

20.3.    Az Adatkezelő ismételten felhívja az érintett figyelmét, hogy a 19.2. pontban feltüntetett adatfeldolgozók adatokkal kapcsolatos tevékenységére, így az adatok általuk történő tárolásának időtartamára is a saját adatkezelési szabályzataik érvényesek.     

21.4.    Az Adatkezelő e témakörnél is felhívja az érintett figyelmét a Szabályzat 10. pontjában szabályozott törléshez való jogra, a 11. pontban szereplő az adatkezelés korlátozásához való jogra, és a 13. pontban szereplő tiltakozáshoz való jogra.

 

22.

22.1.    Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos bármely igényével jogosult az Adatkezelőhöz fordulni akár személyesen, akár az Adatkezelő 3. pont szerinti bármely elérhetőségén. (e-mail: info@drink4u.hu postai cím: 9400 Sopron, Füredi sétány 11. szám)

            Az adatkezeléssel kapcsolatos igények, problémák rendezésének ez a lehető leggyorsabb módja.

Az Adatkezelő a jelen Szabályzatnak, valamint a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megteszi a bejelentéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket a bejelentéstől számított legkésőbb 30 napon belül. Amennyiben az Adatkezelő intézkedést nem tud, vagy nem kíván tenni, úgy erről ugyanezen határidőn belül tájékoztatja ez érintettet, megadva indokait is.

22.2.    Az érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

22.3.    A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

22.4.    Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

 

 

Arborétum Bor Korlátolt Felelősségű Társaság